Subsidie voor vestiging van jonge landbouwers

AEC UDEN

Ben je een jonge landbouwer en voldoe je in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt vanaf 1 januari 2023 of later een landbouwbedrijf (geheel of gedeeltelijk) overgenomen.
 • Op 31 december 2024 ben je ouder dan 16 jaar en jonger dan 40 jaar.
 • Je hebt een opleiding in land- of tuinbouw gevolgd of bezit relevante vaardigheden, aangevuld met certificaten;
 • Je hebt daadwerkelijke en doorslaggevende zeggenschap binnen het bedrijf.
  Je bent bedrijfshoofd als je:

  • minimaal 1.225 uur per jaar in het bedrijf werkt.
  • het bedrijf in de vorm van een eenmanszaak exploiteert;
  • 100% van de aandelen bezit van een BV (Besloten Vennootschap) of NV (Naamloze Vennootschap);
  • met meer dan 50% van het eigen vermogen van het bedrijf deelneemt in maatschap of VOF;
  • meer dan 50% van de aandelen bezit in BV of NV;
  • zogenoemde blokkerende zeggenschap hebt bij bedrijfsbeslissingen met een financieel belang van meer dan €25.000;

Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie van €80.000 aan vestigingssteun voor jonge landbouwers in 2024!

Ben je met meerdere jonge landbouwers in één bedrijf?

 • Alle jonge landbouwers die optreden als bedrijfshoofd moeten gezamenlijk voldoen aan de vereisten van daadwerkelijke langdurige en doorslaggevende zeggenschap.
 • Elke jonge landbouwer moet voldoen aan alle overige voorwaarden voor jonge landbouwers.

Welke voorwaarden, worden gesteld aan het bedrijf?

 • Het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met ten minste één van de SBI-codes voor landbouw: 011 t/m 016 en 1051.
 • Bij de KvK moet een korte omschrijving van de landbouwactiviteiten zijn opgenomen.
 • De standaardverdiencapaciteit (SVC) van het bedrijf moet minimaal €15.000 bedragen.
 • Het bedrijf dient vanaf de datum van subsidieverlening minimaal vijf jaar voortgezet worden door de jonge landbouwer.

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan wordt het tijd om een bedrijfsplan te (laten) schrijven wat in ieder geval de volgende onderdelen moet bevatten:

 • De periode waarover het bedrijfsplan gaat moet expliciet vermeld worden.
 • Een gedetailleerde situatieschets van het bedrijf op het moment van overname of start, inclusief informatie over de bedrijfsvoering.
 • Een toelichting op de gewenste ontwikkelingen van het bedrijf voor de komende vijf jaar, met inbegrip van te behalen mijlpalen.
 • Een beschrijving van de specifieke kostenposten waarvoor de subsidie zal worden gebruikt.
 • Een beschrijving van hoe de subsidie zal helpen de veerkracht van het bedrijf te versterken, zoals het verhogen en/of verbreden van inkomsten.
 • Een uiteenzetting van de elementen in het plan die bijdragen aan de volgende duurzaamheidsdoelen vanuit het GLB:
  • Klimaatverandering en duurzame energie.
  • Efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen.
  • Bescherming van de biodiversiteit.

Bijna tijd om de aanvraag in te dienen. De aanvraagperiode loopt van 3 juni (09:00 uur) tot 2 augustus 2024 (17:00 uur). De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

RVO heeft aangegeven dat het de bedoeling is om de regeling ook in de jaren 2025, 2026 en 2027 open te stellen. Naar verwachting zal dan ook sprake zijn van een subsidiebedrag ter grootte van € 80.000.

Het is op dit moment helaas nog onduidelijk of in de komende jaren ook een bedrijfsovername die heeft plaatsgevonden in de periode tot en met 2 augustus 2024, in aanmerking komt voor subsidie en je dus kunt wachten met het indienen van een aanvraag tot bijvoorbeeld 2025.

Heb je vragen, of wil je geholpen worden bij in invullen van de aanvraag en/of het opstellen van het bedrijfsplan? Neem dan contact met ons op.