Het kabinet heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om ondernemers nog meer te ondersteunen!

Geplaatst: 30-04-2020

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag nieuwe maatregelen aangekondigd om ondernemers nog meer te ondersteunen!

Zo komt er bijvoorbeeld een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling, versoepeling van het urencriterium en een ruimere verliesverrekening.

De belangrijkste maatregelen voor u op een rijtje:

Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Ondernemers met een BV mogen voor de loonheffingen tijdelijk van een lager loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. Is de omzet met 30% gedaald, dan mag in beginsel het loon het hetzelfde percentage worden verlaagd.

Versoepeling urencriterium

Om te voorkomen dat ondernemers met een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma het recht op de verschillende soorten ondernemersaftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 van uitgaan dat ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte die werkgevers hebben in de werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Daarmee kunnen werkgevers hun werknemers een groter bedrag “cadeau” doen. Waaronder een bos bloemen of cadeaubon als dank voor de inzet tijdens de coronacrisis.  

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Verliezen die BV’s dit jaar verwachten te lijden mogen alvast in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan die verrekening pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk dat bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom gaat het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het door het coronaverlies te verwachten verlies voor het jaar 2020, als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door DGA’s te ontmoedigen), wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.

DGA’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald.

Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden).

Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald.

 Aanpassing NOW concernregels aangekondigd

Voor bedrijven die tot een groep of concern behoren wordt het omzetverlies op groeps- of concernniveau bepaald.

Het omzetverlies van de groep of het concern is dan voor alle loonheffingennummers bepalend of zij wel of niet voldoen aan de voorwaarde van ten minste 20% omzetverlies.

Dit kan ertoe leiden dat de groep of het concern niet aan die voorwaarde voldoet en afzonderlijke ondernemingen met eigen loonheffingennummers, die wel aan die voorwaarde voldoen, ook geen aanspraak op NOW kunnen maken. Dit gaat worden aangepast. Ook werkmaatschappijen en/of autonoom aan het economisch verkeer deelnemende onderdelen van een concern, kunnen straks aanspraak maken op de NOW-regeling.

Kern aanpassing

De hoofdregeling blijft ongewijzigd voor concerns die op concernniveau meer dan 20% omzetdaling hebben.

Het wordt echter mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen van een concern, subsidie voor hun loonkosten kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. op concernniveau), mits bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gebruik moeten maken van de concernregeling. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet.

Voorwaarden

Er zijn wel de nodige voorwaarden verbonden aan deze aanpassing:

  • De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Onderdelen van rechtspersonen, zoals een autonoom aan het economisch verkeer deelnemend onderdeel, vestiging of een businessunit komen niet in aanmerking.
  • Het concern zal over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
  • De betreffende werkmaatschappij moet een overeenkomst met de betrokken vakbonden hebben gesloten over werkbehoud (bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat een akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers).
  • Er is geen personeels-bv binnen het concern.
  • Om ongewenst strategisch gedrag tegen te gaan worden randvoorwaarden gesteld, zoals het verschuiven van kosten en omzet tussen entiteiten binnen concern tussen de werkmaatschappij die een beroep doet op de NOW-regeling en andere maatschappijen binnen het concern die dat niet doen. Zo wordt bijvoorbeeld een mutatie in de voorraden gereed product aan de omzet toegerekend.
  • De bovengenoemde voorwaarden worden getoetst door een accountant.

 

Coronamaatregelen in de btw voor sportscholen en uitleen zorgpersoneel

Er zijn aanvullende btw-maatregelen getroffen. Zo mogen sportscholen die online sportlessen aanbieden hiervoor tijdens de coronacrisis het verlaagde btw-tarief van 9% hanteren.

Dit tarief geldt voor het aanbieden van een sportaccommodatie voor actieve sportbeoefening. Daarnaast blijft de uitleen van zorgpersoneel tijdelijk buiten de btw-heffing, ongeacht wie de uitlener is.

Bovendien hoeft er ook geen btw te worden betaald voor het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen.

Laatstgenoemde tijdelijke maatregelen kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 16 maart jl. tot 16 juni 2020.

Tot slot wijzen wij u er op dat de maatregelen veelvuldig worden bijgesteld. Informatie van vandaag kan op een later tijdstip zijn achterhaald.

Laat u daarom altijd informeren!  Schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn er voor u!

Terug naar overzicht