‘special’ gericht op de fiscaliteiten met betrekking tot de coronacrisis

Geplaatst: 21-04-2020

Graag hier uw aandacht voor, omdat er mogelijk belangrijke attentie punten in zitten voor u.

Overigens wijzen wij u er nogmaals op dat de maatregelen veelvuldig worden bijgesteld. Informatie van vandaag kan op een later tijdstip zijn achterhaald. Laat u daarom altijd informeren!  

Aankondiging vrijstelling TOGS

In de Kamerbrief van 27 maart 2020 was al aangekondigd dat de eenmalige tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) van € 4.000 belastingvrij zou zijn. In het Belastingplan 2021 wordt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020 geregeld dat deze tegemoetkoming niet tot de winst van de onderneming behoort.

Belastingkorting en te vergoeden invorderingsrente blijven 4%

De Belastingdienst hanteert voor de belastingkorting hetzelfde percentage als voor de invorderingsrente.

Het percentage invorderingsrente dat wordt berekend gedurende de looptijd van het uitstel van betaling, is sinds 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.

Deze verlaging zou betekenen dat ook de belastingkorting vrijwel nihil zou bedragen. 

Ondernemers die daarvan nadeel ondervinden kunnen bezwaar maken. De Belastingdienst verleent dan alsnog de belastingkorting van 4%.

Ook wordt de aan burgers en bedrijven te vergoeden invorderingsrente op 4% gehouden.

Loonheffingen / Versoepeling administratieve verplichtingen

Werkgevers hebben allerlei wettelijke administratieve verplichtingen, maar kunnen daar door de coronacrisis niet, niet tijdig of niet geheel aan voldoen.

Zonder nadere maatregelen zou dit tot sancties kunnen leiden. Dat vindt staatssecretaris Vijlbrief ongewenst.

Daarom hanteert de Belastingdienst een soepel beleid, waarbij de werkgever bij het niet nakomen van een administratieve verplichting de gelegenheid krijgt om de tekortkoming te herstellen, zodra dat kan.

Als een werkgever bijvoorbeeld niet tijdig aan de identificatieplicht kan voldoen, blijft het anoniementarief achterwege als de werkgever de identiteit van de werknemer alsnog vaststelt, zodra hij daar in redelijkheid toe in staat is. 

Geen aanpassing vaste reiskostenvergoeding

Werkgevers die een vaste reiskostenvergoeding betalen aan hun werknemers – bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer - hoeven die niet aan te passen nu er veel wordt thuisgewerkt.

De verandering van reispatroon en daarmee vaak de verandering van kosten van vervoer hebben dus geen gevolgen voor de vaste reiskostenvergoeding.

Tijdens de coronacrisis blijft de werkgever hiervoor het reispatroon hanteren waar de vergoeding al op gebaseerd was. 

Verlaging maandloon DGA voor restant 2020

De BV en de houder van het aanmerkelijk belang in die BV (ab-houder) mogen gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken, als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van de BV. Pas aan het einde van het jaar moet de BV het gebruikelijk loon over geheel 2020 voor de ab-houder vaststellen en in de aangifte loonheffingen vermelden. Omdat de impact van de coronacrisis op de BV pas aan het einde van 2020 duidelijker is, mag het gebruikelijk loon over geheel 2020 dus achteraf bepaald worden.

Verlaging voorlopige aanslag

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet inkomstenbelasting 2001 bieden de mogelijkheid om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting te verminderen.

Ondernemers die in 2020 een lagere winst verwachten dan waarmee rekening is gehouden bij het opleggen van de voorlopige aanslag(en), kunnen een verzoek om vermindering indienen bij de inspecteur. De inspecteur zal dit verzoek inwilligen.

Heeft de ondernemer meer belasting betaald dan het bedrag dat is verschuldigd na inwilliging van het verzoek, dan krijgt hij het verschil terugbetaald.

Formulier uitstel van betaling uitgebreid

In de vorige special berichtten we u over de uitbreiding van de versoepelde procedure voor verzoeken om bijzonder uitstel voor drie maanden naar andere belastingsoorten.

Voor de duidelijkheid; het digitale formulier is hiervoor uitgebreid naar de volgende belastingen/heffingen:

•             milieubelastingen (opslag duurzake energie (ODE), energie-, kolen- en afvalstoffenbelasting en belasting op leidingwater);

•             accijns (alcohol, tabak en minerale oliën);

•             verhuurderheffing;

•             assurantiebelasting;

•             kansspelbelasting;

•             verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.

U geeft voor elk van deze belastingen/heffingen aan of u bijzonder uitstel van betaling wilt hebben wegens betalingsproblemen in verband met de coronacrisis.

Uitzondering

Als eerder aangegeven geldt dit niet voor de vijf belastingen waarvoor het versoepelde uitstelbeleid eerst gold (inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage ZW, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting).

Voor deze belastingen kunt u in één keer (tegelijk dus) bijzonder uitstel van betaling aanvragen met het online formulier.

Hebt u een aanslag voor een van deze belastingen ontvangen, dan kunt u voor alle vijf belastingen in één keer uitstel vragen. U hoeft daarvoor dus niet eerst aanslagen voor alle vijf belastingen te hebben!

Geen verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen

Komt u in aanmerking voor deze bijzondere regeling voor uitstel van betaling? Dan legt de Belastingdienst geen verzuimboetes op voor het niet (tijdig) betalen van de belasting. Eventueel al opgelegde boetes kunnen daarnaast worden verminderd.

Geen melding betalingsonmacht meer nodig naast verzoek uitstel van betaling

Het apart melden van betalingsonmacht naast een verzoek om bijzonder uitstel van betaling is ook niet meer nodig voor aanvragen van uitstel van betaling voor loonheffingen en/of  omzetbelasting van rechtspersonen die onder de vennootschapsbelasting vallen.

Dat heeft het ministerie van Financiën vorige week al besloten. Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling wegens het coronavirus dat is gedaan door de bestuurder, wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt voor verzoeken in de komende perioden.

Dit geldt ook op het moment dat de bv pas op basis van de naheffingsaanslag om uitstel van betaling verzoekt. De rechtspersoon moet vanzelfsprekend de loonheffingen en/of omzetbelasting niet kunnen betalen.

Drie maanden uitstel voor geruisloze inbreng met terugwerkende kracht (verplaatst)

De termijn om fiscaal met terugwerkende kracht een onderneming in een bv te kunnen omzetten/inbrengen of terug te keren van de bv naar een IB-onderneming, wordt met drie maanden verlengd.

Hebt u door de coronacrisis de deadline van 31 maart 2020 niet gehaald om met terugwerkende tot 1 januari 2019 de bv in of uit te gaan, dan heeft u daar nu nog de tijd voor tot 31 juni 2020.

Deze goedkeuring staat in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis en geldt als de oorspronkelijk termijn eindigt in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020.

Er is een vergelijkbare goedkeuring voor de fiscaal gefacilieerde bedrijfsfusie, de juridische fusie en juridische splitsing.

Bij vragen en / of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op!

In deze periode zijn wij – meer dan ooit – er voor u.

Terug naar overzicht