Special maatregelen coronavirus

Geplaatst: 16-04-2020

Special maatregelen coronavirus

De belangrijkste steunmaatregelen van de overheid met betrekking tot de coronacrisis zijn inmiddels opengesteld. Kortom, tijd om u weer eens bij te ‘praten’ over de actuele stand van zaken.  Graag hier uw aandacht voor, omdat er belangrijke attentie punten in zitten voor u.

Overigens wijzen wij u er op dat de maatregelen veelvuldig worden bijgesteld. Informatie van vandaag kan op een later tijdstip zijn achterhaald. Laat u altijd informeren over de meest actuele stand van zaken op het moment dat u een beroep doet op de regeling.

Update van de NOW-regeling

De nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)’ is nu ruim een week opengesteld. De eerste aanvragen zijn ingediend en de eerste voorschotten worden al uitbetaald. Maar er zijn ook vragen over de toepassing van de regeling en inmiddels is de regeling ook al weer op diverse punten gewijzigd. Hierna daarom de belangrijkste zaken met betrekking tot deze steunmaatregel.

Indienen NOW-aanvraag

De aanvraag dient u in met het NOW-formulier. Let op! De aanvraag kan slechts éénmaal worden ingediend. Voor de periode die u kiest, heeft u de keuze uit 3. Maar u kunt uw keuze later niet meer wijzigen. Kortom, kies bewust en zorgvuldig! U hoeft zich geen zorgen te maken dat het budget opraakt, dus er is om die reden geen noodzaak om het formulier nu al in te dienen.                                                       
U heeft geen eHerkenning of andere authenticatie nodig, maar alleen uw loonheffingennummer. U dient voor elk loonheffingennummer een aparte aanvraag in. Mocht er op de website van het UWV een storing optreden, bijvoorbeeld door het grote aantal aanvragen, dan kunt u het later nog eens proberen. Een aanvraag met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 kan worden ingediend tot en met 31 mei 2020. Het is best een lastige opgave om het formulier goed in te vullen.

Latere eindafrekening

Als het UWV uw NOW-aanvraag positief beoordeelt, krijgt u eerst een voorschot van 80% uitgekeerd. Daarna moet u binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW-subsidie is toegekend, de definitieve vaststelling van de compensatie aanvragen. Hiervoor is in de meeste gevallen een accountantsverklaring vereist. Het UWV heeft voor het beoordelen van uw aanvraag en de eindafrekening nu meer tijd gekregen, namelijk 52 weken in plaats van de eerder vastgestelde 22 weken. Bij de eindafrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling. Kortom, vraag bij de indiening niet te veel en niet te weinig. Schat zo zuiver mogelijk.

DGA-loon en NOW-aanvraag

De NOW-regeling neemt het loon voor de sociale verzekeringen uit tegenwoordige dienstbetrekking (SV-loon) als uitgangspunt voor het bepalen van de loonsom. Bent u directeur- grootaandeelhouder (dga) van uw bv, dan is het de vraag of uw loon bij de NOW-aanvraag moet worden meegeteld voor de loonsom.

Uw (dga-)loon telt slechts mee als u verplicht verzekerd bent voor de sociale werknemersverzekeringswetten in Nederland. Uw loon zal daarom vaak niet meetellen. U bent immers meestal niet verplicht verzekerd voor deze wetten. Het loon van vrijwillig verzekerden voor de genoemde wetten telt ook niet mee. Een vrijwillige verzekering voor u als dga in de zin van de Ziektewet heeft voor u geen zin, omdat uw bv bij ziekte verplicht is om uw loon door te betalen.

Update TOGS-regeling / het Noodloket

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS, of kortweg: het Noodloket) staat open voor ondernemers die getroffen zijn door de beperkende Coronamaatregelen. Aan de hand van de codes voor de standaardbedrijfsindeling (SBI-codes) is een lijst met kwalificerende sectoren samengesteld. Daarbij lag de focus oorspronkelijk op ondernemers met omvangrijke vaste lasten die veroorzaakt werden door een fysieke vestiging of door fysieke productiemiddelen die los staan van de eigen woning en die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering.

Daardoor vielen veel ondernemers buiten de boot voor deze regeling. Inmiddels is de toegang tot de regeling verder uitgebreid.

TOGS-regeling voor nog meer ondernemers toegankelijk

Deze lijst met ondernemers is opnieuw uitgebreid. Naast de non-foodsector met ondernemers zoals winkeliers, komen nu ook (onder meer) kleine MKB-winkeliers in de food, de dienstverlening zoals taxibedrijven en praktijken voor tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen voor de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 in aanmerking. Maar ook zeil- en surfscholen en uitzendbureaus kunnen in beginsel gebruikmaken van de TOGS-regeling/ het Noodloket. Check de lijst om te kijken of uw bedrijf nu wel kwalificeert voor deze tegemoetkoming.

TOGS ook uitgebreid voor ondernemers met bedrijf aan huis

De TOGS-regeling/het Noodloket richtte zich oorspronkelijk op ondernemers met omvangrijke vaste lasten, die veroorzaakt worden door een fysieke vestiging of door fysieke productiemiddelen die los staan van de eigen woning en die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering. Als uw bedrijfsactiviteiten aan huis of vanuit huis werden verricht, dan werd u eerder nog uitgesloten van deze regeling. Maar daar is nu ook verandering gekomen. U kunt ook een beroep op de TOGS-regeling/ het Noodloket doen als in of vanuit uw woning significante bedrijvigheid plaatsvindt. Er geldt wel een extra voorwaarde. U moet namelijk met een verklaring aannemelijk maken dat uw bedrijfsactiviteiten een minimale omvang hebben. Een ondernemer met een fysieke inrichting buiten de eigen woning, heeft zo’n verklaring niet nodig.

Door deze verruiming van de toegang tot de TOGS-regeling/ het Noodloket kunt u bijvoorbeeld ook aanspraak maken op de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 als u bijvoorbeeld een kapperszaak of schoonheidssalon aan huis heeft of een manege achter uw woning. Maar denk ook aan horeca, kinderopvang of ijsverkoop. Ook rijschoolhouders die vanuit huis hun onderneming drijven kunnen nu voor de regeling in aanmerking komen.

TOGS – wat valt onder de vaste lasten?

De TOGS-regeling/het Noodloket stelt als voorwaarde dat er in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten zijn. Maar waar bestaan deze vaste lasten nu eigenlijk uit? Wij hebben met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gebeld en ook zij hebben (nog) geen overzicht van lasten die wel en niet meetellen. Wel konden zij aangeven dat de geest van de regeling is dat het kosten moeten zijn die samenhangen met het pand, denk aan elektriciteit, water, huur en belastingen, zoals afvalstoffenheffingen of wellicht ook met vervoermiddelen. Andere lasten of lasten die niet aan de genoemde periode toe te rekenen zijn, zullen naar verwachting niet meetellen.

Ook eenvoudiger en sneller bijzonder uitstel voor andere belastingen

De versoepelde procedure voor verzoeken om bijzonder uitstel voor drie maanden is uitgebreid naar andere belastingsoorten en heffingen. Naast voor de inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage ZW, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffing, kan u nu ook versoepeld bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor:

 • milieubelastingen (opslag duurzake energie (ODE), energie-, kolen- en afvalstoffenbelasting en belasting op leidingwater);
 • accijns (alcohol, tabak en minerale oliën);
 • verhuurderheffing;
 • assurantiebelasting;
 • kansspelbelasting;
 • verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.

U geeft voor elk van deze belastingen/heffingen afzonderlijk aan of u bijzonder uitstel van betaling wilt hebben wegens betalingsproblemen in verband met de coronacrisis.

Uitzondering

Dit geldt niet voor de vijf belastingen waarvoor het versoepelde uitstelbeleid eerst gold (inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage ZW, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting). Voor deze belastingen kunt u in één keer tegelijk digitaal bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Heeft u een aanslag van een van deze belastingen ontvangen, dan kunt u voor alle vijf belastingen in één keer uitstel vragen. U hoeft daarvoor dus niet eerst aanslagen voor alle vijf belastingen te hebben.

Langer uitstel aanvragen ook versoepeld

Heeft u een belastingschuld lager dan € 20.000? In dat geval kunt u langer dan 3 maanden uitstel aanvragen onder de versoepelde voorwaarden. U moet wel bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat uw omzetcijfers of uw bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Is uw belastingschuld hoger dan € 20.000? Dan moet u aan de Belastingdienst een verklaring van een derde deskundige, zoals een belastingadviseur, accountant of brancheorganisatie, overleggen om langer dan 3 maanden uitstel te kunnen krijgen.

Breng duidelijk uw liquiditeitsbehoefte in beeld!
De precieze impact van de Coronacrisis is moeilijk in te schatten. Toch is het belangrijk en noodzakelijk dat u een realistische inschatting maakt van de liquiditeitsbehoefte. Wij kunnen u daarbij helpen! Zo kunt u samen  met ons de komende 6 tot 9 maanden de verwachte inkomsten en uitgaven op een rij zetten. Het is verstandig om dit vanuit meerdere scenario’s te doen, met als basis een worse case scenario, waarbij u rekening houdt met de beschikbare fiscaal-economische steunmaatregelen van de overheid en banken. Houd daarbij onder meer rekening met: 

 • de verwachte omzet terugval; 
 • de verwachte ontvangsten van debiteuren, waarbij de geldende betaaltermijn hier niet meer leidend is, omdat veel klanten zich in dezelfde situatie bevinden; 
 • de afbouw van variabele kosten (personeel/inkoop/brandstof etc.);
 • de doorlopende uitgaven voor vaste kosten (personeel/huisvesting etc.);
 • de verwachte uitgaven aan crediteuren rekening houdend met de afbouw van variabele kosten en de doorlopende uitgaven voor externe vaste kosten 
 • uitstel/afstel van investeringen; 
 • uitstel van aflossingen en de rente op leningen;
 • de tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de NOW-regeling;
 • het uitstel van betaling voor de loon-, omzet-, vennootschaps- en inkomstenbelasting en overige belastingen/heffingen; 
 • de tijdelijke ondersteuning inkomen zelfstandigen (TOZO) 
 • ondersteuning uit de TOGS-regeling/ het Noodloket;
 • de verruiming BMKB-financiering en/of andere verruimde financieringsregeling;
 • de overbruggingsfinanciering van banken (rekening courant/factoring) 

Het is noodzakelijk om de liquiditeitsontwikkeling periodiek te monitoren, zodat u nieuwe knelpunten snel inzichtelijk heeft en ook daar op kunt anticiperen. 

 

 

Terug naar overzicht