Termijnen bestemmingsplanprocedure: alertheid geboden!

Geplaatst: 20-07-2017

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om voor haar grondgebied één of meer bestemmingsplannen vast te stellen. In een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat de bestemming van de grond is. In verband met die bestemming worden regels gegevens, die in ieder geval het gebruik van de grond en de zich daarop bevindende bouwwerken moeten betreffen.
 
Actualisatieplicht
Binnen een periode van tien jaar moet een bestemmingsplan opnieuw worden vastgesteld. Voordat een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld, worden burgers eerst de mogelijkheid geboden om daarop te reageren. Daarvoor wordt een ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan eenieder een zienswijze indienen. In deze zienswijze kunnen bestaande rechten worden veilig gesteld, zoals de grootte van een bouwvlak. Ook kunnen nieuwe ontwikkelingen worden gemeld, zoals het toevoegen van een nevenfunctie (beroep aan huis, statische opslag, B&B) of het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming. Een groot voordeel van het melden van nieuwe ontwikkelingen in een zienswijze is dat u geen aparte, tijdrovende en vooral ook kostbare procedure moet doorlopen.
 
Fatale termijn
De termijn om een zienswijze in te dienen, is fataal. Verlengen van de termijn is niet mogelijk. Het is dan ook belangrijk om tijdig, binnen zes weken, een zienswijze in te dienen. Wordt de zienswijze na zes weken ingediend, dan wordt deze buiten behandeling gelaten. Alertheid is dus geboden!


 
Pro forma zienswijze
In de vakantieperiode kan de termijn van zes weken in bepaalde gevallen te kort zijn om een gemotiveerde zienswijze in te dienen. In dat geval is het toegestaan om een zogenoemde pro forma zienswijze in te dienen. Op een later moment kunt u vervolgens de motivering van de zienswijze indienen.
 
Vaststelling bestemmingsplan
Binnen twaalf weken na de terinzagelegging wordt het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad dient daarbij rekening te houden met de (tijdig) ingediende zienswijzen. Tegen de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan kan vervolgens gedurende zes weken beroep worden ingediend. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, kunnen beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Heeft u geen zienswijze ingediend, dan wordt uw beroep dus in beginsel niet-ontvankelijk verklaard. Dit geldt ook als u te laat bent met het indienen van een beroepschrift. In dat geval staat u buitenspel en moet u weer een lange tijd wachten voordat het bestemmingsplan wordt geactualiseerd.
 
Remie ROM
Remie ROM heeft veel ervaring met bestemmingsplanprocedures. Wij helpen u dan ook graag met het opstellen en indienen van een zienswijze, zodra een bestemmingsplan bij u in de buurt ter inzage komt te liggen. Daarnaast behartigen wij graag uw belangen tijdens de verdere procedure (tot en met de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State). Wij bieden u een eerste oriënterend (vrijblijvend) gesprek gratis aan, waarna wij tegen een uurtarief een zienswijze en/ of beroepschrift voor u kunnen opstellen en indienen.
 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht