Inloopspreekuur

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA)

 

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) in werking getreden.  Deze wetgeving is van belang voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die als ZZP-er werkzaam zijn.  Tot 1 mei jongstleden waren opdrachtgevers onder voorwaarden gevrijwaard van het risico van naheffing loonbelasting en sociale verzekeringen indien de opdrachtnemer beschikte over VAR-WUO of  VAR-DGA. Dit VAR-systeem is vanaf 1 mei definitief vervangen door een systeem van modelovereenkomsten waar opdrachtgever en opdrachtnemers gebruik van kunnen maken (wet DBA). Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben een jaar de tijd hebben om het werken met modelovereenkomsten te implementeren in hun werkprocessen. Aan de modelovereenkomsten zitten nogal wat haken en ogen. 

Vooral in situaties waarbij niet bij voorbaat duidelijk is dat opdrachtnemers werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer is het van belang dat opdrachtgevers onder meer zullen moeten nagegaan of de huidige overeenkomsten met opdrachtnemers moeten worden aangepast en of voor nieuwe overeenkomsten een modelovereenkomst gebruikt kan worden dan wel een individuele overeenkomst ter beoordeling kan worden voorgelegd aan de Belastingdienst.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben een jaar de tijd om het nieuwe proces met betrekking tot inhuur van derden te implementeren in hun werkprocessen. De Belastingdienst heeft aangegeven om gedurende deze periode terughoudend te handhaven. Opdrachtgevers moeten echter wel aan kunnen tonen dat zij actief bezig zijn met de invoering van de Wet DBA.

Goed beseft dient te worden dat deze termijn niet geldt voor de mogelijke arbeidsrechtelijke consequenties bij het inschakelen van derden zoals arbeidsrechtelijke bescherming, toepasselijkheid van opzegtermijnen, etc.

Er wordt gewerkt met modelovereenkomsten die terug te vinden zijn op de website van de belastingdienst. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om individuele overeenkomsten aan de belastingdienst voor te leggen. Er zijn inmiddels al vele overeenkomsten voorgelegd aan de Belastingdienst en een groot aantal zal nog moeten worden beoordeeld. Er wordt gestreefd naar een behandeltermijn van 6 tot 8 weken. Dit kan in de praktijk tot problemen gaan leiden.

Heeft u vragen over de wet DBA? Neem dan contact op met de adviseurs van Remie FJA. We werken daarbij ook nog  nauw samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht zodat we u op alle terreinen van de wet DBA van dienst kunnen zijn. Het is zowel voor de opdrachtnemer als de opdrachtgever van belang de arbeidsrelatie goed te regelen.

VRIJBLIJVEND SPREEKUUR

Gezien de complexiteit van de wetgeving is besloten om gedurende de implementatie termijn een vrijblijvend spreekuur te houden op het kantoor van Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau te Uden aan de Liessentstraat  3 te Uden. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u een afspraak maken via info@remie.nl of telefonisch onder nummer 0413-241060.