Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AEC Uden B.V.


A. ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot
het verrichten van werkzaamheden.
2. Opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden.
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen
hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, daaronder begrepen, maar daartoe niet
beperkt:
- het adviseren ten aanzien van vraagstukken van agrarisch en/of financieel en/of bedrijfseconomische
aard,
- het coderen en verwerken van financiële administraties,
- het beoordelen en controleren van financiële gegevens, bescheiden en administraties,
- het samenstellen van financiële verslagen,
- het verzorgen van fiscale aangiften,
- het behandelen van het verzoek-, bezwaar- en beroepschriften in fiscale aangelegenheden,
al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden als
vermeld in de opdrachtbevestiging.
4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder
stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door
opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

B. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen
het kader van de uitvoering van de werkzaamheden als onder A 2 genoemd worden aangegaan, behoudens
wijzigingen in deze voorwaarden die door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn
bevestigd.
2. Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane
overeenkomsten slechts werking toe voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij
twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van
opdrachtnemer.

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand en vangt in ieder geval aan op het moment dat de door
opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende
opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft
voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze
ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat
opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door hem ter beschikking gestelde bescheiden
aan hem geretourneerd.

E. UITVOERING OPDRACHT
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, door
derden te laten verrichten.
3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met het Reglement voor de beroepsuitoefening
van De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs te ’s-Gravenhage.
4. Indien tijdens de opdracht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever werkzaamheden zijn
verricht die niet vallen onder de werkzaamheden als overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan
de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden
ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze
aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT
1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet hem
oplegt, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter
beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan gekregen resultaten.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet
tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn, aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden.
3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarover zij werd
verkregen.

G. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot geestesproducten die hij gebruikt of heeft
gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voorzover op die
producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met
inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders
dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

H. OVERMACHT
1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan
nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet
beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen
opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te
komen.
2. Opdrachtgever heeft, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, het recht om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

I. HONORARIUM
1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de
werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid
bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel
daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Tenzij
schriftelijk anders overeengekomen is deze opdracht een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van
opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door de opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van
opdrachtgever zijn verricht.
3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van
ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting per maand, per kwartaal,
per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

J. BETALING
1. Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de
factuurdatum, in Euro, ten kantore van opdrachtnemer of door storting ten gunste van een door deze aan te
wijzen bankrekening en, voorzover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op
korting of schuldvergelijking.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader
overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder
nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in
rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten
die opdrachtnemer heeft.
3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn
voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van
het te vorderen bedrag.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten
behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het
factuurbedrag.

K. RECLAME
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dient schriftelijk binnen
14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert dan wel
binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek
redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Laat
opdrachtgever na op de in de vorige volzin bepaalde wijze te reclameren dan kan met betrekking tot de
desbetreffende werkzaamheden en/of factuurbedragen niet langer worden getwist en geklaagd.
2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

L. AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt
door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van
opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer in het desbetreffende geval effectief onder
zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en uitbetaald.
2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de
onderneming van opdrachtgever op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout
in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van opdrachtgever
ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of anderszins tenietgaan van bescheiden tijdens
vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens
opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of
onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

M. OPZEGGING
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
3. Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden
opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen aan de opzegging ten grondslag liggen en al
datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.
4. Als opdrachtgever de overeenkomst beëindigd ontslaat dat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot
betaling van de door opdrachtnemer tot dan toe verrichte werkzaamheden.

N. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch.