Invoeringswet Omgevingswet ter consultatie

Geplaatst: 07-02-2017

Op 5 januari is de internetconsultatie voor de Invoeringswet Omgevingswet gestart. Via zogeheten overgangsrecht regelt de Invoeringswet de overgang van de oude naar de nieuwe wetgeving. Bovendien vult deze wet de Omgevingswet ook met een aantal essentiële onderdelen aan. De internetconsultatie loopt nog tot 3 februari aanstaande.
 
Overgangsrecht
Vergunningen en ontheffingen die onder het oude recht zijn verleend, worden van rechtswege aangemerkt als omgevingsvergunning. Daarnaast voorziet de Invoeringswet waar mogelijk in een ‘eerbiedigende werking’ voor lopende procedures. Dit betekent dat lopende procedures volgens het oude recht worden afgehandeld.
 
Nadeelcompensatie
Een van de belangrijkste aanvullingen betreft hoofdstuk 15 van de Omgevingswet. Dit hoofdstuk gaat over de vergoeding van schade die door de overheid wordt veroorzaakt als gevolg van rechtmatig handelen. De Invoeringswet bevat twee regelingen voor schadevergoeding door rechtsmatig overheidshandelen. Het gaat allereerst om een algemene regeling voor nadeelcompensatie en planschade. Ten tweede gaat het om een regeling voor schadevergoeding als gevolg van het opleggen van gedoogplichten.

Gefaseerde omgevingsvergunning voor bouwen
De invoeringswet voorziet verder in de mogelijkheid om de omgevingsvergunning voor bouwen op te splitsen in twee verschillende onderdelen: een vergunning die ziet op de technische regels voor een bouwwerk en een vergunning die ziet op de regels van het omgevingsplan.

Uitbreiding toepassing bestuurlijke boete
De Invoeringswet introduceert daarnaast op twee domeinen de bestuurlijke boete. Dit betreft allereerst de handhaving van milieuregels uit het huidige Besluit risico’s zware ongevallen 2015. Verder gaat het om de handhaving van regels ter bescherming van het erfgoed.
 
Digitaal Stelsel Omgevingswet
Met het Digitaal Stelsel Omgevingswet krijgt de gebruiker één digitaal loket. Zo krijgen burgers, bedrijven en overheden sneller inzicht in wat wel of niet mag op een locatie en of een omgevingsvergunning of een melding is vereist.
 
Reacties
De Invoeringswet is te raadplegen via https://www.internetconsultatie.nl/invoering_omgevingswet. Belangstellenden kunnen hier tevens hun reactie op de wet indienen.
 
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

 

Terug naar overzicht