Inwerkingtreding nieuwe Wet natuurbescherming

Geplaatst: 12-01-2017

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Ook het bijbehorende Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming zijn per 1 januari 2017 in werking getreden. De Wet natuurbescherming vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten zijn voor het grootste gedeelte in de nieuwe wet overgenomen. De nieuwe wet voorziet in vereenvoudigde regels ter bescherming van natuur, in decentralisatie van bevoegdheden naar provincies en in  een goede aansluiting op het omgevingsrecht. Uiteindelijk zal de nieuwe Wet natuurbescherming worden geïntegreerd in de Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking zal treden.Vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden
De vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden blijft onder de Wet natuurbescherming in de basis gelijk aan die onder de oude Natuurbeschermingswet 1998. Kortgezegd komt het er op neer dat een vergunning nodig is voor handelingen die schadelijk kunnen zijn voor een beschermd natuurgebied. Dit kan bijvoorbeeld geluidhinder, lichthinder of de uitstoot van schadelijke stoffen zijn.

Uitzonderingen
De uitzonderingen op deze vergunningplicht blijven grotendeels gelijk, maar staan nu overzichtelijk opgenomen in één artikel. Een belangrijke uitzondering is die voor activiteiten waarvan de stikstofdepositie onder de vastgestelde grenswaarde blijft. Voor zover het gaat om activiteiten met een stikstofdepositie van meer dan 0,05 mol per hectare per jaar blijft de meldingsplicht gelden.

Soortenbescherming
Soorten blijven op een vergelijkbare manier beschermd als onder de Flora- en faunawet, al is er wel sprake van subtiele verschillen. Er worden nieuwe dieren aan de lijst van beschermde soorten toegevoegd, terwijl ook tal van soorten niet langer beschermd zijn. Bovendien krijgen provincies de mogelijkheid om zelf extra beschermde soorten toe te voegen of juist vrijstelling te verlenen.

Houtopstanden
Ten aanzien van de bescherming van houtopstanden blijven de meldingsplicht en de herplantplicht van kracht, net als onder de huidige Boswet.

Bevoegd gezag
Verder vindt een verandering van het bevoegd gezag plaats, waardoor niet meer het Rijk, maar de provincies verantwoordelijk worden voor omvangrijke en belangrijke onderdelen van de natuurbescherming en natuurbeheer.
Voor wat betreft Natura 2000-gebieden geldt dat de provincie waarin het project wordt uitgevoerd, bevoegd wordt om een vergunning te verlenen. Voorheen was dit de provincie waarin het Natura 2000-gebied lag dat effecten ondervindt.

Overgangsrecht
Voor vergunningaanvragen ingediend vóór 1 januari 2017 is overgangsrecht in de wet opgenomen. Daarnaast is er speciaal overgangsrecht opgenomen voor aanvragen die reeds vóór 1 juli 2015, de datum van inwerkingtreding van de PAS, zijn ingediend. Per 1 januari 2017 worden aanvragen beoordeeld conform de nieuwe wet, ook als deze in 2016 zijn ingediend maar niet meer in 2016 inhoudelijk zijn behandeld. Voor vergunningaanvragen ingediend vóór 1 juli 2015 geldt dat het verbod op extern salderen niet. Verder is in het overgangsrecht bepaald dat reeds verleende ontheffingen en vergunningen op grond van de oude wetgeving van kracht blijven.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht